Versiune în Română

În această perioadă de 5 luni ulterioare fuziunii Patria Bank a urmărit și a reușit să aducă la îndeplinire principalele sale obiective strategice post-fuziune, și anume:

  • (i) Implementarea modelului comercial al Patria Bank și extinderea acestuia la nivelul întregii rețele teritoriale, model care a produs deja relansarea activității de creditare a băncii așteptate prin strategia de afaceri și bugetul anual, nivelul de realizare al bugetului de vânzări de credite noi fiind atins în proporție de 102% pentru primele 9 luni ale anului;
  • (ii) Implementarea Planului de restructurare al băncii și de realizare a sinergiilor rezultate în urma fuziunii a fost finalizată în luna septembrie, acesta producând deja rezultate încă din trim. III 2017, însă impactul integral al sinergiilor și economiilor de costuri se va produce începând cu trim. IV al acestui an.

Patria Bank urmărește în continuare oportunități de fuziuni și achiziții pe piața financiar-bancară pentru a-și mări cota de piață, a utiliza lichiditatea excedentară de care dispune și pentru a-și îmbogăți nivelul activelor productive, pregătind în același timp un proces de majorare de capital, proces anuntat cu ocazia aprobării bugetului pentru anul curent.

Rezultatele financiare ale băncii la 5 luni după fuziune

Rezultatul net la nivelul Băncii: pierderea netă cumulată pentru primele 9 luni ale anului a rămas aproape la același nivel (26,3 mil. LEI) cu pierderea realizată în primele 6 luni ale anului (26,15 mil.LEI), rezultatul net al trimestrului III 2017 fiind o pierdere de 0.2 mil. LEI, datorită rezultatului pozitiv de 3,8 mil. RON realizat în luna septembrie 2017. Pierderea înregistrată în trim. III este în scădere față de primele două trimestre ale anului curent (15,0 mil. Lei pierdere Trim. I - anterior fuziunii și 11,1 mil. Lei pierdere trim. II - 1 lună anterior fuziunii și 2 luni post-fuziune), ceea ce arată o reducere substanțială a nivelului pierderilor recurente înregistrate la nivelul Băncii (individual), ca efect al fuziunii și al măsurilor de reducere de costuri aplicate.

Venitul total din exploatare de 108,6 mil. LEI este cu 2% peste nivelul bugetat, iar venitul din exploatare realizat in trim. III al anului curent prezintă o creștere cu 24% față de venitul înregistrat în primul trimestru al anului curent. Față de aceeași perioadă a anului precendent veniturile din exploatare înregistreaza o scădere de 26% pe fondul scăderii veniturilor din portofoliul de titluri de stat influențată de scăderea nivelului dobânzilor pe piața și în condițiile unor minime scăderi ale veniturilor din comisioane, pe fondul reducerii rețelei de agenții cu 45 de unități față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile operaționale: -120,6 mil. LEI cu o economie de 9% față de nivelul bugetat, au înregistrat o scădere cu 22% față de trim. I al anului 2017 și cu 19% față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită procesului de reorganizare a băncii în contextul fuziunii și optimizării rețelei de unități teritoriale.

Activitatea de creditare s-a relansat, portofoliul de credite înregistrând un avans de 6% față de începutul anului și 3% peste nivelul bugetat, creând astfel premisele revenirii creșterii veniturilor nete din dobânzi în teritoriu pozitiv în perioadele viitoare.

Rata Fondurilor Proprii Totale la 30 Septembrie 2017 era de 11,85%, peste nivelul reglementat aplicabil băncii și în usșoara scădere față de procentul de 12.80% înregistrat la finele anului precedent, pe fondul pierderilor înregistrate în primul semestru al anului 2017, dar și datorită creșterii activelor ponderate la risc din activitatea comercială (producția nouă de credite).

Versiunea integrală a Raportului privind rezultatele financiare ale Patria Bank SA, însoțit de Situația poziției financiare și Situația performanței financiare la data de 30.09.2017 sunt accesibile pe website-ul băncii https://www.patriabank.ro/despre-patria/investitori/rezultate-si-rapoarte/rapoarte-financiare sau pe website-ul Bursei de Valori București începând cu data de 15.11.2017.

***

English version

The first nine months of 2017 were a mixed period for Patria Bank, the bank resulted from the merger in May 2017 between the former Banca Comerciala Carpatica (BCC) and the former Patria Bank, in which the two banks operated separately for 4 months before the merger and the next 5 months together as a merged bank.

During this 5-month period following the merger, Patria Bank pursued and managed to accomplish its main strategic post-merger objectives, namely:

  • (i) Implementing Patria Bank's commercial model and extending it to the entire territorial network, a model that has already produced the rebound of its bank lending activity at the level expected through its approved annual budget, which was achieved 102% for the first 9 months of the year;
  • (ii) The implementation of the bank's restructuring plan and the achievement of the merger synergies was completed in September, restructuring that has already produced results starting September 2017, however the full impact of the synergies and cost savings will occur starting Q4 of this year.

Patria Bank continues to pursue merger and acquisition opportunities that may arise in the Romanian banking sector in order to increase its market share, utilize the bank’s excess liquidity and increase its productive assets, while preparing a process of capital increase, process announced this year with the occasion of the budget approval.

Financial results - 5 months after merger

Net result at the bank level: The net cumulative loss for the first nine months of the year (LEI 26.3 million) remained almost at the same level as the loss for the first six months of the year (LEI 26.15 million), the net result for the 3rd quarter 2017 being a loss of LEI 0.2 million, mostly due to the positive result of LEI 3.8 million realized in September 2017. The loss in Q3 has decreased compared to the first two quarters of this year (LEI 15.0 million loss in Q1 - before the merger and LEI 11.1 million loss in Q2 - one month before the merger and two months post-merger), which shows a substantial reduction in the level of recurrent losses recorded by the Bank (on an individual basis) as a result of the merger and the cost-cutting measures applied.

Total operating income of LEI 108.6 million is 2% above the budgeted level and the operating income for Q3 2017 shows a 24% increase versus Q1 of this year. Compared to the same period of the previous year, operating income is down 26% due to the decline of the TBonds portfolio revenues on the basis of declining interest rates in the market. Commission income had only a marginal decrease despite the reduction of the branch network with 45 branches compared to the same period of the previous year.

Operational expenditures of LEI -120.6 million, with 9% savings versus the budget, decreased by 19% compared to the same period of the previous year and Q3 2017 OPEX has decreased by 22% compared to Q1 of 2017, mainly due to the reorganization process and to the optimization of the branch network.

Lending activity has been relaunched, the credit portfolio registering a 6% advance from to the beginning of the year and is 3% above the budgeted level, thus creating the conditions for an increase of net interest income in future periods.

Capital adequacy rate as of September 2017 was of 11.85%, above the regulatory applicable level for the bank, on a slightly decreasing trend from the 12.80% at the end of the previous year, mostly due to losses accumulated in the first half of 2017 but also due to capital requirements related to the new loan production.

The integral version of the report on the financial results of Patria Bank S.A, accompanied by the Financial Position and Financial Performance as of 30.09.2017 shall be accessible on the bank's website at https://www.patriabank.ro/despre-patria/investitori/rezultate-si-rapoarte/rapoarte-financiare or on the website of the Bucharest Stock Exchange starting with 15.11.2017.